Privatlivspolitik for ansøgere

 1. Indledning
  1. Denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan GMB Ejendomme ApS og øvrige selskaber i GMB-koncernen (“os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med håndtering af din jobansøgning og i rekrutteringsprocessen.
  2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.
 2. Personoplysninger vi indsamler om dig
  1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, CV, ansøgning, profilbillede, uddannelsespapirer, referencer fra tidligere arbejdsgivere, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, civilstatus, personnummer (CPR).
  2. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.
  3. Som udgangspunkt indsamler vi kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik. Nogle oplysninger kan i særlige tilfælde komme fra rekrutteringsfirmaer, der evt. har forestået personlighedstest.
   Derudover kan referencer fra tidligere arbejdsgivere indhentes efter forudgående accept fra ansøger.
  4. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.
 3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
  1. Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:
   a) For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.
 4. Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
  1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

   a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for disse personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.

   b) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

   c) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

   d) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b.

   e) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b.
 5. Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger
  1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor personoplysninger deles mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.
  2. Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
   a) Databehandlere
   b) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)
   c) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)
  3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.
  4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.
 6. Sletning og opbevaring af personoplysninger
  1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser.

   Hvis du får ansættelse hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen til vores personaleadministrationssystem. Hvis du ikke får ansættelse, er udgangspunktet, at dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk ret slettes efter senest 6 måneder. Hvis der er konkrete ansættelsesretlige årsager, kan personoplysninger fortsat behandles til sådanne konkrete formål på trods af ovenstående. Det indebærer blandt andet, at vi kan opbevare ansøgningerne i en længere periode for senere at kunne bevise, at der eksempelvis ikke er sket ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med udvælgelsen, hvis vi finder dette nødvendigt. Det kan også være relevant for os at behandle personoplysningerne i en begrænset periode, såfremt en lignende relevant stilling bliver ledig, eller hvis en anden kandidat springer fra i rekrutteringsprocessen

   Hvis du har spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit i denne Politik.

  2. Hvis du derimod giver samtykke til en længere opbevaringsperiode, følges fristen i samtykket, eksempelvis hvis vi opbevarer din ansøgning i en sådan begrænset periode med henblik på at kunne rette henvendelse til dig igen, hvis en lignende relevant stilling bliver ledig i perioden, eller hvis en anden kandidat springer fra.
 7. Dine rettigheder
  1. 7.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

   7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

   7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

   7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

   7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

   7.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

   7.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

   7.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

   7.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

   7.1.9 Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.
  2. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 8. Ændringer til denne politik
  1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.
 9. Kontaktinformation
  1. Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på Miki Engberg, men@gmbejendomme.dk.

Opdateret 25.10.2023

GMB Ejendomme ApS behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik der fortæller dig hvordan disse data bliver behandlet. Privatlivspolitikken beskriver hvordan data via webformularer, tilmelding til nyhedsbrev og cookies opsamles og benyttes af GMB Ejendomme ApS. For specifik viden omkring hvordan GMB Ejendomme ApS håndterer cookies, læs vores cookiepolitik.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven (se mere under afsnittet ”Behandling af persondata”).

Behandling af persondata

I enkelte tilfælde er der behov for at sammenstille dine data med data vi modtager fra andre parter f.eks. fra de sociale medier. Hvis denne sammenstilling kan afsløre din identitet eller oplysningerne er af privat/følsom karakter, indhentes dit samtykke til databehandlingen.

Indsamling og opbevaring af persondata til bestemte formål
Behandling af data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål kan ske ved køb af produkter, tilmelding af nyhedsbrev, begivenheder eller andet materiale udgivet af os. Ved indsamling og behandling af data til bestemte formål, behandler vi kun data der er relevant for formålet. Det er formålets karakter der udgør hvilken persondata der er relevant at indhente og behandle. Vi indhenter eller behandler ikke data der ikke har relevans for formålet. Ved tilmelding til nyhedsbreve behandles dine data af MailChimp som i dette tilfælde agerer databehandler – læs MailChimps persondatapolitik.

Kontrol og opdatering af persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig ikke er usande eller vildledende. Vi opdaterer også dine persondata løbende. Vores service og ydelse til dig er afhængig af, at dine data er korrekte og opdateret, så vi beder dig derfor om at oplyse os om, hvis der er relevante ændringer i dine data (benyt kontaktoplysningerne).

For at sikre kvaliteten af de data vi behandler, har vi vedtaget interne regler og fastlagt en procedure for opbevaring, kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Samtykke
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser selvfølgelig dig som bruger, om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Hvis vi ønsker at benytte dine persondata til andet end det oprindelige formål, er det vores pligt at informere dig om dette samt opkræve et nyt samtykke til det ændrede formål.

Videregiver vi dine persondata til samarbejdspartnere og aktører bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive anvendt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod denne form for videregivelse ved at kontakte os. Vi indhenter ikke dit samtykke hvis vi er retsligt forpligtet til at videregive dine persondata.

Vi indhenter dit samtykke hvis det er nødvendigt at anvende en underdatabehandler i lande uden for EU til behandling af dine persondata. Vi stiller krav til samarbejdspartnere i lande uden for EU, bl.a. behandling af data, så vi sikrer at dine oplysninger bliver behandlet efter kravene i persondataforordningen.

Sikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tabt, ændret, tilintetgjort, uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud der resulterer i en risiko for dig, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, hvor de data stammer fra, hvad vi anvender data til og hvordan vi opbevarer data. Ydermere, kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer de data vi har om dig. Anmoder du om at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig, kan du til enhver tid få indsigt i de data ved at henvende dig til os.

Få rettet eller slettet dine persondata
Mener du der er fejl i de persondata, vi behandler om dig, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvilke data der ikke er korrekte og hvad der skal rettes, så tager vi kontakt til dig og aftaler hvordan vi får rettet de persondata, så vi får rettet de data med samtykke og på korrekte vilkår i henhold til lovgivningen.

I visse tilfælde har vi en forpligtelse til at slette din persondata. Denne forpligtelse træder i kræft hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis du mener at dine data ikke er nødvendige ift. Det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du mener at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre forpligtelser. I så fald, at du ønsker dine persondata slettet, kan du kontakte os og oplyse hvilke data du ønsker slettet og hvorfor, så sørger vi for at dine data slettes.

I tilfælde af du henvender dig til os vedr. at dine data skal rettes eller slettes, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelse eller sletning indenfor 30 dage.

Indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Det er din ret at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Agter du at gøre indsigelse sender du din indsigelse til os (find kontaktoplysninger øverst), finder vi din indsigelse berettiget, sørger vi for at behandlingen af din data ophører hurtigst muligt.

Du har ret til at få oplyst de persondata du har stillet til rådighed for os, og de data vi har indhentet om dig hos andre parter på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre dine persondata til en anden tjenesteudbyder.

Ønsker du at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar hurtigst muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger

GMB Ejendomme ApS er dataansvarlig, og vi sikrer at de persondata oplysninger vi indsamler, behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt: GMB Ejendomme ApS
Adresse: Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg
Telefonnummer: 25 85 08 50
E-mail adresse: mail@gmbejendomme.dk
Website: www.gmbejendomme.dk

Kom til Åbent hus

Hvis du gerne vil se nærmere på vores boliger, er du meget velkommen til at kigge forbi til et af vores Åbent Hus-arrangementer. Her vil der være rig mulighed for at tage et kig indenfor i flere af vores boligtyper og vores udlejningsassistenter står klar til at svare på dine spørgsmål om boligerne.

Gartnerbakken, Hedensted

onsdag d. 31. juli kl. 11-14
onsdag d. 7. juli kl. 12-16

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 25 850 850 eller ved at sende os en e-mail på mail@gmbejendomme.dk.

Bestil fremvisning

Her kan du bestille en fremvisning af en eller flere af vores boliger. Du vil blive kontaktet med mulige tidspunkter for en fremvisning, når vi har modtaget din henvendelse.